Enw:  Cynghorydd Edwin Roderick

Rhif Cyfeirnod: APW/002/2018-019/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Sir Powys ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Lleoliad: Y trallwng - Llys Ynadon, Y Plas, 24 Stryd Hafren, Y Trallwng, SY21 7UX

Dyddiad y digwyddiad: 19 Tachwedd 2019

Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(b), 6(1)(a) a 7(a) o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Atal am 4 mis