Amdanom

Mae Panel Dyfarnu Cymru yn gorff annibynnol a gafodd ei sefydlu o dan Ran III o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000.

Weinyddiaeth

Mae'r weinyddiaeth yn gyfrifol am weinyddu'r tribiwnlys. Mae'r weinyddiaeth:

  • yn gyfrifol am swyddogaethau cofrestru Panel Dyfarnu Cymru
  • yn delio â'r holl ymholiadau ffôn ac weinyddiaeth
  • yn prosesu apeliadau a chyfeiriadau
  • yn hysbysu partïon o gamau pwysig yn y broses, fel ble a phryd y bydd y gwrandawiad yn cael ei gynnal.

Cysylltwch â ni os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano ar y wefan hon neu os oes unrhyw beth yn aneglur.

Aelodau'r Panel

Mae llywydd y tribiwnlys yn aelod cyfreithiol ac ef yw arweinydd barnwrol Panel Dyfarnu Cymru. Y llywydd sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am y tribiwnlys, ei aelodau a'i benderfyniadau. Mae gan y tribiwnlys hefyd aelodau cyfreithiol a lleyg sydd â gwybodaeth ac arbenigedd mewn meysydd sy'n berthnasol i'r tribiwnlys. Mae'r llywydd a'r aelodau'n cael eu penodi gan Weinidogion Cymru.

Mae gwrandawiadau tribiwnlysoedd yn cynnwys tri aelod o Banel Dyfarnu Cymru. Mae cadeirydd y gwrandawiad fel arfer yn aelod cyfreithiol.

Ffeithiau allweddol:

  • Mae'r tribiwnlys yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ond mae'r tribiwnlys, yr aelodau a phenderfyniadau Panel Dyfarnu Cymru yn annibynnol ar y Llywodraeth;
  • Mae dwy ran i'r tribiwnlys: y weinyddiaeth ac aelodau'r tribiwnlys.  Mae'r ddwy ran yn cydweithio yn ystod y broses gan gyflawni tasgau gwahanol. Rôl aelodau'r tribiwnlys yw gwrando tribiwnlysoedd achos, tribiwnlysoedd achos interim a thribiwnlysoedd apêl a phenderfynu arnynt. Rôl y weinyddiaethyw cyflawni dyletswyddau gweinyddol sydd ynghlwm wrth brosesu cyfeiriadau ac apeliadau.