Tribiwnlysoedd sydd i ddod

Rôl y Panel yw ffurfio tribiwnlysoedd i ystyried a yw aelodau etholedig neu gyfetholedig o gynghorau sir, cynghorau bwrdeistref sirol, cynghorau cymuned, awdurdodau tân ac awdurdodau parciau cenedlaethol yng Nghymru wedi torri cod ymddygiad statudol eu hawdurdod.

Mae'r dudalen hon yn nodi rhestr o dribiwnlysoedd sydd i ddod. Rydym wedi cynnwys y dyddiad a'r lleoliad ar gyfer y gwrandawiadau tribiwnlys hynny os yw'r wybodaeth hon wedi'i chadarnhau.

Mae gwrandawiadau tribiwnlysoedd fel arfer ar agor i'r cyhoedd. Cysylltwch â Phanel Dyfarnu Cymru drwy e-bost adjudication.panel@llyw.cymru 5 diwrnod gwaith cyn dyddiad y gwrandawiad i gael dolen i'r gwrandawiad. Bydd eich cais am ddolen yn cael ei ystyried a gwybodaeth bellach yn cael ei darparu. 

Enw: Cynghorydd Paul Dowson
Rhif Cyfeirnod: APW/008/2021-022/CT
Awdurdod Perthnasol: 
Cyngor Sir Benfro
Natur yr honiad: Gweithredu’n groes i baragraff 4(c) a 6(1)(a) o God Ymddygiad y Cyngor.
Gwrandawiad: 22 Awst 2022 trwy Lwyfan Fideo (CVP)