Tribiwnlysoedd sydd i ddod

Rôl y Panel yw ffurfio tribiwnlysoedd i ystyried a yw aelodau etholedig neu gyfetholedig o gynghorau sir, cynghorau bwrdeistref sirol, cynghorau cymuned, awdurdodau tân ac awdurdodau parciau cenedlaethol yng Nghymru wedi torri cod ymddygiad statudol eu hawdurdod.

Mae gwrandawiadau tribiwnlysoedd fel arfer ar agor i'r cyhoedd. Ar y tudalennau nesaf, mae rhestr o'r tribiwnlysoedd sydd i ddod. Rydym wedi cynnwys y dyddiad a'r lleoliad ar gyfer y gwrandawiadau tribiwnlys hynny os yw'r wybodaeth hon wedi'i chadarnhau.

Enw:  Cynghorydd David Poole
Rhif Cyfeirnod: APW/003/2020-021/CT
Awdurdod Perthnasol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Natur yr honiad: Gweithredu’n groes i baragraff 6(1)(a), 7(a), 11(1) a 14(1)(a)  o God Ymddygiad y Cyngor
Dyddiad y digwyddiad: 28 Mehefin 2021

Mae’r achos uchod yn cael ei benderfynu gan Banel Dyfarnu Cymru drwy sylwadau ysgrifenedig.

 

Enw:  Cynghorydd Jonathan Bishop
Rhif Cyfeirnod: APW/001/2021-022/CT
Awdurdod Perthnasol:
Cyngor Cymunedol Ffynon Taf a Nantgarw
Natur yr honiad: Gweithredu’n groes i baragraff 4(b), 4(c), 6(1)(a), 7(a) a 9(a) o God Ymddygiad y Cyngor