Newyddion

Yma, cewch y newyddion diweddaraf gan Banel Dyfarnu Cymru.

Diwygio’r tribiwnlysoedd

Yn dilyn adolygiad gan Gomisiwn y Gyfraith o dribiwnlysoedd datganoledig, mae Llywodraeth Cymru wedi dechrau datblygu’r polisi manwl i fwrw ymlaen â’r gwaith o ddiwygio’r tribiwnlysoedd datganoledig yng Nghymru.  

Mae’r cynlluniau, sy’n cynnwys creu Tribiwnlys Haen Gyntaf unedig i Gymru fel rhan o Wasanaeth Tribiwnlysoedd strwythurol annibynnol a chreu Tribiwnlys Apeliadau i Gymru, wedi eu manylu mewn dogfen drawslywodraethol, bellgyrhaeddol Sicrhau Cyfiawnder i Gymru a’r crynodeb a’r rhaglen waith gysylltiedig.

Newid i gyfeiriad post

Mae ein cyfeiriad wedi newid i:

Uned Tribiwynlysoedd Cymru
PO Box 100
LLANDRINDOD
LD1 9BW

Newidiadau i’r broses tribiwnlys apêl o 1 Ionawr

Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford, wedi cymeradwyo newidiadau i’r broses tribiwnlys apêl yn unol â chais Llywydd Panel Dyfarnu Cymru, a fydd yn weithredol o 1 Ionawr 2022.

Y prif newidiadau yw:

  • I ganiatáu gwysion tystion.
  • Bod tribiwnlysoedd apêl yn gallu dibynnu ar y darpariaethau gwasanaeth tybiedig a nodir yn y Rheolau Trefniadaeth Sifil i sicrhau na all y rhai a all fod yn osgoi gwasanaeth fod yn elwa o hynny ac i roi sicrwydd ynghylch pryd y mae dogfennau wedi’u cyflwyno.
  • Y gellir gohirio gwrandawiad ar unrhyw bwynt cyn iddo ddechrau os yw tribiwnlys yn ystyried bod gwneud hynny yn briodol yn yr amgylchiadau a bod hynny er budd cyfiawnder.
  • Bod anhysbysrwydd yn cael ei wneud yn bŵer datganedig ar gyfer tribiwnlysoedd apêl.

Hefyd, mae rhai materion gweinyddol wedi newid.

Mae’r Canllaw ar Drefniadau’r Tribiwnlys [PDC-07] a’r Llawlyfr Canllaw [PDC-06] ar gyfer apelio yn erbyn penderfyniad Pwyllgor Safonau wedi eu diweddaru i adlewyrchu’r newidiadau ac maent hefyd yn weithredol o 1 Ionawr 2022.

Ymgynghoriad Tribiwnlysoedd Datganoledig yng Nghymru

Gweld y Ymgynghoriad Tribiwnlysoedd Datganoledig yng Nghymru.

Canllawiau’r Llywydd wedi'u ddiweddaru

Darllenwch y Canllawiau’r Llywydd wedi'u ddiweddaru.

Hysbysiad Pwysig

Mae cyfeiriad Panel Dyfarnu Cymru (PDC) wedi newid o’i leoliad yn Llandrindod i Gasnewydd. Am ragor o wybodaeth ewch i’r adran Gyswllt ar ein gwefan PDC ar gyfer manylion am y cyfeiriad newydd. 

O ganlyniad i’r pandemig Covid-19 - mae gan y Panel fynediad cyfyngedig iawn, os o gwbl, at eitemau a ddanfonir trwy'r post. A allwch sicrhau bod unrhyw ddogfennau (gan gynnwys ffurflenni cais a chyflwyniadau ysgrifenedig) sy'n ofynnol gan y Panel yn cael eu hanfon trwy e-bost at adjudication.panel@llyw.cymru 

Cyfarwyddyd Ymarfer - APW/PD/01/2020

Mae Llywydd Panel Dyfarnu Cymru (“y Panel”) wedi gwneud Cyfarwyddyd Ymarfer o dan adran 61(2) o Ddeddf Cymru 2017. Mae wedi ei gymeradwyo gan Weinidogion Cymru o dan adran 61(4) o’r un Ddeddf, ar ôl ymgynghori â Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru o dan adran 61(8). Gellir gweld y Cyfarwyddyd Ymarfer yma.